Page 1 - Europolitis_FQACorona
P. 1

25.03.2020

???t?µata s?et??? µe e??as?a?? ??µata ?a? p??stas?a ?a? asf??e?a st??
e??as?a se s??s? µe t?? ???????? (SARS-CoV-2)

?p??? ?a pa?aµe??? st? sp?t?; ???pe? ?a p?? sto ??afe?? ?ta? ?? s???de?f??
ß?????; ?pa?t?se?? se a?t?? ?a? se ???e? e??t?se?? d?d??ta? st? pa??? e??e???d??
(s????? e??t?se?? ?a? apa?t?se??) ??a t?? ????????.

S?????s? ?ataß???? aµ??ß??

???a???µa? st?? pe??pt?s? p??s?????? d?s?e?t?????a? ? p??s??????
??e?s?µat?? t?? ep??e???s?? t?? s?????s? ?ataß???? aµ??ß??;

?s?? af??? t?? s?????s? ?ataß???? aµ??ß?? ?s??e? ?t? ? e???d?t?? ?p???e??ta?
st?? ?ataß??? t?? ?ta? ?? e??a??µe??? e??a? ??a??? ??a e??as?a ?a? p????µ?? ?a
e??as????, a??? ? ?d??? de? µp??e? ?a t??? apas????se? ??a ?????? p?? ?pt??ta?
t?? ep??e???µat???? t?? e?????? (ß?. d?at??e?? pe?? ep??e???µat???? ??d????,
?????? § 615 ???tas? 3, ??d??a? ?st???? ???a??? - BGB). Se a?t? t?? ?at?????a
p??sµet???ta? ?a? ?? pe??pt?se?? ?at? t?? ?p??e? ?? s???pe?a s?µa?t????
ap??s??? e??a??µ???? e?a?t?a? as???e?a? ap? COVID-19 ? d?s???e?a? p??µ??e???,
? e???d?t?? a?ast???e? p??s????? t?? ?e?t?????a t?? ep??e???s??. ?? e??a??µe???
d?at????? st?? pe??pt?se?? a?t?? t? d??a??µa aµ??ß?? a??µa ?a? a? de? e??a?
d??at?? ?a e??as????.
?p?µ??s?: Se pa??µ??e? µe ta pa?ap??? s?????e? ?p?? ??te ? e???d?t?? ??te ?
e??a??µe??? e??????ta? ??a t?? d?a??p? t?? e??as?a?, e??a? d??at?? ?a ?p??????
at?µ???? ? s????????? s?µf???e? p?? e?de??µ???? ?a ??????? ??t? d?af??et???
ap? ta p??a?afe????ta.

??at??? a???s? ????? µ?s??? e?? ????µa? p??s?p??? ap? d?µ?s?a µ?t?a
e?????? ???µ??e??;

??? ? e??a??µe??? ap?te?e? ? ?d??? ap?d??t?/a?t??e?µe?? ??p???? ap? ta d?µ?s?a
µ?t?a p??stas?a?, ?p?? p.?. apa???e?s? ?s??s?? d?ast????t?ta? ? ??s? se
?a?a?t??a, e?de??µ???? d??a???ta? ???? µ?s??? ap? t?? e???d?t? t??. ?p? t??
s??p?? t?? ???tat?? ?µ?sp??d?a??? ???ast????? (Bundesgerichtshof) ????eta?
?t? µp??e? st?? pe??pt?s? a?t? ?a ?e????e? ?t? ?f?stata? ??a? p??s?????? ?????
????µat?? ap? t?? p?e??? t?? e??a??µ????, ? ?p????, pa?? t?? ?at????s?

www.bmas.de                                                 1
   1   2   3   4   5   6