Connect with us

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Μήνυμα Μητροπολίτη Γερμανίας Αυγουστίνου: Το νέο έτος να πρωτοστατούμε σε καλά έργα, χρήσιμα στους συνανθρώπους μας

Published

on

“Δοξάζουμε τὸν Κύριο τῆς δόξης γιὰ τὴν εἴσοδό μας σήμερα στὸ νέο ἔτος! Ταυτόχρονα γιορτάζουμε μὲ χαρὰ τὴ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους φίλους τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Χριστιανῶν ὅλων τῶν αἰώνων” αναφέρει στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά ο Μητροπολίτης Γερμανίας και Έξαρχος Κεντρώας Ευρώπης κ.κ. Αυγουστίνος.

“Θὰ ἤθελα νὰ ἐπωφεληθῶ ἀπ᾽ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἐκφράσω σὲ ὅλους σας, στὸν καθένα καὶ στὴ καθεμία ἀπὸ σᾶς ξεχωριστά, τὴν πιὸ πηγαία εὐχαριστία μου ποὺ συμμετέχετε ἐνεργὰ στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας καί, ταυτόχρονα, πρωτοστατεῖτε στὰ ἔργα τῆς ἀγάπης.

Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέοι καὶ νέες ἐθελοντές, προσφέρετε χωρὶς δεύτερη σκέψη κόπο, χρόνο καὶ χρῆμα, ὥστε ὅλοι ὅσοι βρίσκονται σὲ ἀνάγκη νὰ βρίσκουν στήριγμα στὴν ἐνορία τους, ἀκόμα κι ὅταν αὐτὴ εἶναι μικρὴ σὲ δύναμη καὶ δυνατότητες. Μέσῳ αὐτῶν τῶν ὑπέροχων ἀνθρώπων, κάθε ἐνορία βρίσκεται πάντοτε κοντὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἔρθουν στὴν ἐκκλησία, ὅπως γιὰ παράδειγμα σ᾽ ἐκείνους ποὺ δοκιμάζονται ἀπὸ τὸν πόνο μιᾶς ἀσθένειας ἢ τὴ θλίψη μιᾶς ἀδυναμίας, εἴτε στὰ σπίτια τους εἴτε στὰ νοσοκομεῖα τῆς χώρας”, σημειώνει σε άλλο σημείο του μηνύματός του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης.

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2024

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης

Αὐγουστίνου

* * *

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Δοξάζουμε τὸν Κύριο τῆς δόξης γιὰ τὴν εἴσοδό μας σήμερα στὸ νέο ἔτος! Ταυτόχρονα γιορτάζουμε μὲ χαρὰ τὴ μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους φίλους τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Χριστιανῶν ὅλων τῶν αἰώνων.

Ὁ ἅγιος Βασίλειος, σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς περίφημες ὁμιλίες του, τὴν ὁποία ἀπηύθυνε στοὺς πλουσίους τῆς ἐποχῆς του, γράφει: «Γνωρίζω πολλοὺς ποὺ νηστεύουν, προσεύχονται, θρηνοῦν γιὰ τὶς ἁμαρτίες τους, δείχνοντας ἔτσι κάθε εἴδους εὐλάβεια ποὺ δὲν τοὺς κοστίζει τίποτα, ἀλλὰ δὲν χαρίζουν οὔτε ἕνα μικρὸ κέρμα σ᾽ ὅσους βρίσκονται σὲ ἀνάγκη. Σὲ τί θὰ τοὺς ὠφελήσουν οἱ ὑπόλοιπες ἀρετές; Ἀφοῦ δὲν θὰ γίνουν ἀποδεκτοὶ στὴ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν»1.

Μὲ τὴ φοβερὴ αὐτὴ διατύπωση ὁ Μ. Βασίλειος δὲν μειώνει, ἀσφαλῶς, τὴν ἀξία τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα. Ὁ ἴδιος, ἄλλωστε, εἶχε τόσο μεγάλη πεῖρα σ᾽ αὐτόν, ὥστε νὰ ἀποτελεῖ μέχρι σήμερα πρότυπο πιστοῦ ἀνθρώπου καί στὴ νηστεία, καί στὴν προσευχή, καί στὴ μετάνοια. Μὲ αὐτὴν τὴν πρόταση ὁ ἅγιος Βασίλειος ἀναδεικνύει ἁπλῶς τὴν ἁρμονικὴ ἑνότητα πίστεως καὶ ἔργων, ἤ, ὅπως τὸ διατυπώνει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, καὶ μάλιστα μὲ ἔμφαση, τρεῖς φορές: «ἡ πίστη, ἂν δὲν ἐκδηλώνεται μὲ ἔργα, μόνη της εἶναι νεκρή»2.

Σὲ μιὰ σπουδαία ὁμιλία του, ὁ Πατριάρχης τοῦ Γένους μας, λέει τὰ ἑξῆς: «Στὶς μέρες μας ὑπάρχει μιὰ διαφωνία γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας. Ἡ μία μερίδα διατείνεται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι Ὑπουργεῖο Κοινωνικῆς Προνοίας. Οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Πρεσβύτεροι εἶναι γιὰ τὴν Ἐκκλησία μόνο. Ἡ ἄλλη μερίδα φρονεῖ ὅτι εἶναι περιττὲς οἱ τυπικὲς ἐπαναλήψεις, οἱ ἱερές ἀκολουθίες. [Σύνθημά της:] Ἔξοδος ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες. Φιλανθρωπία, ἀλτρουϊσμός. Ὅμως ἡ σωστὴ ἄποψη βρίσκεται στὴ μέση. Εἶναι ἡ συγχώνευση τῶν δύο αὐτῶν ἀπόψεων.

Ἡ Ἐκκλησία χωρὶς τὰ Μυστήρια, χωρὶς ἀδιάλειπτη προσευχή, χωρὶς ἱερὲς ἀκολουθίες παύει νά εἶναι θεανθρώπινος ὀργανισμός. Γίνεται σύλλογος ἀγαθοεργιῶν ποὺ μπορεῖ νὰ διαλυθεῖ εὔκολα. Ἐπίσης γνωρίζει καλὰ ὅτι ἡ βοήθεια σὲ αὐτὸν ποὺ ἔπεσε στοὺς ληστὲς καὶ τὰ παραδείγματα ἔμπρακτης ἀγάπης ποὺ δίδαξε ὁ Χριστός, ὡς προϋποθέσεις γιὰ τὴν εἴσοδο στὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, εἶναι ὑποχρεωτικὰ γιὰ κάθε χριστιανό. Στὴν τελικὴ κρίση δὲν θὰ ὑπάρχει ἔλεος γι᾽ αὐτὸν ποὺ δὲν ἔδειξε εὐσπλαχνία3.

Ἡ Ἐκκλησία (…) πορεύεται ἐδῶ καὶ αἰῶνες στὴ μεσαία καὶ βασιλικὴ ὁδό». Καὶ καταλήγει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας: «Γι᾽ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χωρὶς νὰ παραλείψει οὔτε ἕνα “Κύριε ἐλέησον” στὸν Ναό, ἵδρυε φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα ὅπου αὐτὸ ἦταν δυνατό»4.

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!

Αὐτὴ τὴ μεσαία ὁδὸ ἀγωνιζόμαστε ν᾽ ἀκολουθοῦμε κι ἐμεῖς ἐδῶ στὴ Γερμανία. Θὰ ἤθελα νὰ ἐπωφεληθῶ ἀπ᾽ αὐτὴν τὴν εὐκαιρία, γιὰ νὰ ἐκφράσω σὲ ὅλους σας, στὸν καθένα καὶ στὴ καθεμία ἀπὸ σᾶς ξεχωριστά, τὴν πιὸ πηγαία εὐχαριστία μου ποὺ συμμετέχετε ἐνεργὰ στὴ λειτουργικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας καί, ταυτόχρονα, πρωτοστατεῖτε στὰ ἔργα τῆς ἀγάπης. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, νέοι καὶ νέες ἐθελοντές, προσφέρετε χωρὶς δεύτερη σκέψη κόπο, χρόνο καὶ χρῆμα, ὥστε ὅλοι ὅσοι βρίσκονται σὲ ἀνάγκη νὰ βρίσκουν στήριγμα στὴν ἐνορία τους, ἀκόμα κι ὅταν αὐτὴ εἶναι μικρὴ σὲ δύναμη καὶ δυνατότητες. Μέσῳ αὐτῶν τῶν ὑπέροχων ἀνθρώπων, κάθε ἐνορία βρίσκεται πάντοτε κοντὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ἔρθουν στὴν ἐκκλησία, ὅπως γιὰ παράδειγμα σ᾽ ἐκείνους ποὺ δοκιμάζονται ἀπὸ τὸν πόνο μιᾶς ἀσθένειας ἢ τὴ θλίψη μιᾶς ἀδυναμίας, εἴτε στὰ σπίτια τους εἴτε στὰ νοσοκομεῖα τῆς χώρας.

Ὁλόψυχη ἡ εὐγνωμοσύνη μου καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἐκλεκτοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ πρωτοστάτησαν στὰ ἔργα τῆς ἀγάπης, ἀλλὰ δὲν βρίσκονται πλέον ἀνάμεσά μας. Ἰδιαίτερα ἐνθυμοῦμαι τὸν ἐπὶ 47 ἔτη Βοηθὸ Ἐπίσκοπό μας Ἀρίστης Βασίλειο. Ἂς εἶναι αἰώνια ἀσφαλισμένη ἡ μνήμη ὅλων στὴ μνήμη τοῦ Θεοῦ!

Ἐγκάρδια εἶναι ἡ εὐχαριστία μου καὶ σὲ ὅλους ἐσᾶς, ποὺ ἀγαπᾶτε καὶ συμβάλλετε καθημερινὰ στὴν ὀμορφιά, τὴν καθαριότητα καὶ τὴν τάξη τῶν ναῶν καὶ τῶν πνευματικῶν κέντρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ πατρικὰ καὶ γιὰ τὴν πρόθυμη ἀνταπόκρισή σας στὶς δύο ἐκκλήσεις μου γιὰ τὴ διεξαγωγὴ ἐράνου ὑπὲρ τῶν σεισμοπαθῶν, τὸν Φεβρουάριο, καὶ ὑπὲρ τῶν πυροπαθῶν καὶ τῶν πλημμυροπαθῶν, τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2023. Μὲ τὶς γενναῖες δωρεές σας φανερώσατε γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴ δύναμη τῆς χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης καὶ ἀγάπης.

Τὴ δύναμη τῆς ἐθελοντικῆς ἐργασίας καὶ τῶν συγκινητικῶν δωρεῶν πλειάδος ἐνοριτῶν φανερώνει καὶ τὸ παράδειγμα τῆς ᾽Ενορίας Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Reutlingen, ὅπου λειτουργοῦν δωρεὰν ἀπὸ τὸ 2018 χῶροι φιλοξενίας μὲ τὴν ἐπωνυμία «Στέγη Ἀγάπης», ἀποκλειστικὰ γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες ἔρχονται στὴ Γερμανία γιὰ ἐξειδικευμένες θεραπεῖες ἢ περίπλοκες ἐγχειρήσεις πολλὲς φορὲς μικρῶν παιδιῶν, στὶς πανεπιστημιακὲς κλινικὲς τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, τῆς Ὀρθοδόξου Διακονίας, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἐθελοντὲς ἐνορίτες, φροντίζουν τὴν μεταφορὰ τῶν ἐπισκεπτῶν στὰ νοσοκομεῖα, ἐνῷ τελοῦν καὶ χρέη μεταφραστοῦ, ὅταν ὑπάρχει ἀνάγκη συνεννοήσεως μὲ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ καὶ τὶς διάφορες ὑπηρεσίες.

Ἄλλο σπουδαῖο παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ Ἐνορία τῆς πόλεως Ludwigshafen, ὅπου τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2023 τελέσθηκαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Μέχρι νὰ ἔλθει ἡ εὐλογημένη αὐτὴ ὥρα ἐργάστηκαν ἐντατικὰ καὶ προσέφεραν πολύτιμες ὑπηρεσίες ὅλοι οἱ ἐνορίτες, μὲ πρῶτο τὸν μακαριστὸ π. Κωνσταντῖνο Ζαρκανίτη, τὸν φλογερὸ αὐτὸ ἱερέα τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος ἀναπαύεται πλέον στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Οἱ καλοὶ διάδοχοί του συνεχίζουν μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο τὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία, πάντοτε μὲ τὴν πολύτιμη συνεργασία καὶ τὴ βοήθεια ὅλων τῶν πιστῶν.

Αὐτὰ εἶναι μόνο δύο ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα στὴ ζωὴ τῆς Μητροπόλεώς μας, ποὺ καταδεικνύουν τὴ βαθιὰ σύνδεση μεταξὺ τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ τῆς ἔμπρακτης φιλανθρωπίας ποὺ ὑπάρχει σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες μας. Γι᾽ αὐτὸ εὐχαριστῶ ἀπὸ τὸ κέντρο τῆς καρδιᾶς μου ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τῆς Γερμανίας καὶ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς εὐλαβεῖς κληρικούς μας, ὅσοι διακονεῖτε ταπεινὰ καὶ ἀθόρυβα, ὅπου κι ἂν βρίσκεστε, πολλὲς φορὲς μάλιστα κάτω ἀπὸ ἀντίξοες συνθῆκες, ἀκολουθώντας τὴν προτροπὴ τοῦ Κυρίου μας: ὅταν κάνουμε τὸ καλό, νὰ μὴ ξέρει οὔτε τὸ ἀριστερό μας χέρι τί κάνει τὸ δεξί μας5.

Εὔχομαι πατρικὰ στὸ νέο ἔτος νὰ ἔχουμε συνειδητὴ καὶ βαθιὰ συμμετοχὴ στὶς ἀκολουθίες καὶ στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ἰδιαίτερα στὴ Θεία Λειτουργία, ὥστε, βγαίνοντας ἀπὸ τὸν ναό, νὰ μὴ χάνουμε χρόνο σὲ ἀνώφελα καὶ μάταια πράγματα, ἀλλὰ νὰ πρωτοστατοῦμε σὲ καλά ἔργα, χρήσιμα στοὺς συνανθρώπους μας6.

Εὐλογημένο τὸ νέο ἔτος!

Βόννη, 1 Ἰανουαρίου 2024

Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος

1 Μ. Βασιλείου, Ὁμιλία πρὸς τοὺς πλουτοῦντας, PG 31, 288A.

2 Ἰακ. 2,14-26, ἐδῶ στ. 17.

3 Βλ. Ἰακ. 2,13.

4 Βλ. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ὁμιλία κατὰ τὴν τελετὴ ἁγιασμοῦ τῶν ἐγκαινίων τῆς νέας πτέρυγος τοῦ Δεκαζείου Γηροκομείου Τριπόλεως, Τρίπολη, 22 Σεπτεμβρίου 2009.

5 Βλ. Μτθ. 6,3.

6 Βλ. Τιτ. 3,8-9.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ι. Χρυσουλάκης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Επενδύουμε σταθερά στην ενίσχυση της φωνής του Απόδημου Ελληνισμού

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Νίκος Νομικός

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης Χρυσουλάκης, εκπροσωπώντας τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Κώτσηρα, συμμετείχε στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συζήτηση με θέμα «Οικουμενικός Ελληνισμός: Γεφυρώνοντας την απόσταση – Εθνικές στρατηγικές για την ενίσχυση των δεσμών με την Ελληνική Διασπορά».

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Γιώργος Τζ. Τσούνης και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης.

Ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε την πολιτική και το σχεδιασμό της κυβέρνησης για το μείζον θέμα του Οικουμενικού Ελληνισμού σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων με ειδήμονες για την Ομογένεια.

Όπως τόνισε ο κ. Χρυσουλάκης, η πολυπληθής και γεμάτη ζωντάνια Ομογένειά μας συνιστά ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο για τη χώρα μας και, ως εκ τούτου, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Με την άρση των περιορισμών στην ψήφο των Ομογενών και τη θέσπιση της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές καθώς και με την κατάρτιση μιας Εθνικής Στρατηγικής για τους Απόδημους Έλληνες, η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σταθερά βήματα, με σκοπό την ενίσχυση των σχέσεών της με τη Διασπορά και τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων του εξωτερικού.Επενδύουμε σταθερά στην ενίσχυση της φωνής του Απόδημου Ελληνισμού και των δεσμών του με την πατρίδα και υποστηρίζουμε τη συνεργασία των δικτύων και δομών των Ομογενών μας.

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό για τα έτη 2024-2027 διαμορφώνει για πρώτη φορά μια συνολική και συνεκτική πολιτική για την Ομογένεια, με χρονικό ορίζοντα τετραετίας, στρατηγικούς στόχους και επιχειρησιακές δράσεις.

Διαρθρώνεται γύρω από έξι στρατηγικούς στόχους: την υποστήριξη και ανάπτυξη των δικτύων και δομών της Διασποράς, την αξιοποίηση της παρουσίας της Διασποράς για την προώθηση θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, των παραδόσεων και του πολιτισμού μας με έμφαση στη νέα γενιά, τη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών με τα Ορθόδοξα Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, την ενίσχυση των διμερών και πολυμερών σχημάτων συνεργασίας των Ομογενών μας και τέλος την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Προξενικές Αρχές.

Ο κάθε στόχος αναλύεται περαιτέρω σε πυλώνες, για τους οποίους προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις.Το Στρατηγικό Σχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση, έτσι ώστε Ομογενείς και ομογενειακές οργανώσεις σε όλον τον κόσμο να συνδράμουν από κοινού στην ανάπτυξή του.

Επιπλέον, επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας, στόχος είναι να υποστηρίξουμε τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, καθώς και να μεγεθύνουμε και να προαγάγουμε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη βρίσκεται υπό σχεδιασμό μια εθνική στρατηγική Δημόσιας Διπλωματίας με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των Ελλήνων της Διασποράς ως βασικών δρώντων στην διαμόρφωση ενός σύγχρονου αφηγήματος για την χώρας μας – η οποία διαθέτει πλέον ένα ανανεωμένο brand name -, καθώς και η προώθηση αυτής της εθνικής εικόνας στην διεθνή κοινή γνώμη.

Δημόσια Διπλωματία και Διασπορά αποτελούν δύο πεδία δράσης συμπληρωματικά μεταξύ τους. Οι κοινότητες της ελληνικής Διασποράς συνιστούν παράγοντες – κλειδί στην διεθνή πολιτική σκηνή και μια διακριτή μορφή «ήπιας ισχύος».


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 79 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου Ράβενσμπρουγκ

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Hellenische Gemeinde zu Berlin e.V.

Εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 14 Απριλίου 2024, με αφορμή τα 79 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Ράβενσμπρουγκ από τον Κόκκινο Στρατό.

Η κεντρική εκδήλωση μνήμης θα πραγματοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 13:00.

Την εκδήλωση διοργανώνουν το Ravensbrück Memorial and Memorial, η Διεθνής Επιτροπή Ravensbrück και οι Δικοί μας φίλοι του Στρατοπέδου/ Freundeskreis Ravensbrück Berlin, με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ελλάδος, της Ελένης Winckel (IRK-ICR) Μέλους της Διεθνούς Επιτροπής Ravensbrück, καθώς και της Πηγής Μουρμούρη.

Μετά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Tragende, θα γίνει συνάντηση μπροστά στην ελληνική μαρμάρινη πλάκα. Εκεί, ο κ. Κλουβάτος, πρόξενος της Ελλάδος στο Βερολίνο, θα απευθύνει έναν μικρό χαιρετισμό, θα αναγνωστούν τα ονόματα των πρώην Κρατούμενων και εν συνεχεία η Ελληνογερμανική χορωδία Πολυφωνία θα τραγουδήσει μεταξύ άλλων γνωστά τραγούδια από τον κύκλο Μάουτχάουζεν, που μελοποίησε ο
Μίκης Θεοδωράκης σε στίχους, του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν θα υπάρχει οργανωμένη μεταφορά. Η μετάβαση στο Ράβενσμπρουγκ μπορεί να γίνει με ιδιωτικά μέσα ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.Το Ράβενσμπρουκ ήταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης μόνο για γυναίκες στην Ευρώπη. Πάνω από 120.000 γυναίκες από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, Ανάμεσα στις κρατούμενες ήταν και εκατοντάδες Ελληνίδες.

Οι Φυλακισμένες στο Ραβενσμπρουκ ήταν αντιστασιακές, πολιτικές αντίπαλοι ή απλώς γυναίκες που δεν ταίριαζαν στην κοινωνία των Ναζί. Τουλάχιστον 30.000 γυναίκες πέθαναν μέσα στο στρατόπεδο. Άλλες σε θαλάμους αερίων, άλλες δια πυροβολισμού, άλλες κρεμάστηκαν, πέθαναν από την πείνα, τις ασθένειες ή δούλεψαν μέχρι θανάτου.

Η μεταχείρισή τους από άλλες γυναίκες, τις δεσμοφύλακες ήταν βίαιη και φρικιαστική. Βασανίστηκαν, χτυπήθηκαν ή δολοφονήθηκαν. Μάλιστα, είχαν δώσει ονόματα στις δήμιους τους: “Bloody Brygyda” και “Revolver Anna” είναι μερικά από αυτά.

Μετά τον πόλεμο, ήρθαν οι δίκες του 1945 για τα εγκλήματα πολέμου από τους Ναζί. Από τις χιλιάδες γυναίκες που εργάστηκαν ως δεσμοφύλακες, όμως, μόνο 77 έφτασαν σε δίκη και λίγες ήταν αυτές που καταδικάστηκαν.

Θεώρησαν τους εαυτούς τους αδαείς βοηθούς της Γερμανικής πατριαρχικής κοινωνίας. Οι περισσότερες άλλαξαν όνομα, έκαναν οικογένεια και δεν ξαναμίλησαν για το παρελθόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:

Ελένη Βίνκελ-Μωραΐτου, 01709859258

Πηγή Μουρμούρη, 01631580713


Continue Reading

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο στους εκλογείς της ΕΕ

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Dimitris Papamitsos

Τροποποιούνται / συμπληρώνονται διατάξεις του ν.5083/2024 αναφορικά με τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο για την εκλογή ευρωβουλευτών, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Με την τροπολογία:

Επιτρέπεται η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και από Ευρωπαίους πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

– Εισάγεται, εναλλακτικά, η δυνατότητα επιβεβαίωσης, από τον ανάδοχο παροχής ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, της ταυτότητας του εκλογέα με χρήση Προσωπικού Αριθμού Ταυτοποίησης (ΡΙΝ), κατά την παραλαβή των ειδικών φακέλων ψηφοφορίας και την επιστροφή της επιστολικής ψήφου.Επανακαθορίζεται η προβλεπόμενη, σε βάρος του αναδόχου ή των αναδόχων παροχής ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, ποινική ρήτρα σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης εξακρίβωσης της ταυτότητας του παραλήπτη από τον διανομέα. (Κατά τα ισχύοντα, ορίζεται στο ποσό των 10.000 ευρώ και προτείνεται στη διπλάσια της προβλεπόμενης στους Γενικούς Όρους Ανάληψης Μεταφοράς του αναδόχου αποζημίωσης για απώλεια φακέλου).

– Παρέχεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται αποστολή ειδικών φακέλων ψηφοφορίας σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

– Προβλέπεται η δυνατότητα ειδοποίησης για διορισμό τους και με ηλεκτρονικό τρόπο, του προέδρου και των μελών των Επιτροπών Συλλογής Επιστολικής Ψήφου καθώς και του προέδρου και των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών Διαλογής Επιστολικής Ψήφου και των αναπληρωματικών μελών αυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ψήφισμα συμπαράστασης στον εκλεγμένο Δήμαρχο Μπελέρη από τους Έλληνες Αιρετούς Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την εφαρμογή του Κράτους Δικαίου στην Αλβανία, σε σχέση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν με την προφυλάκιση και την πρωτόδικη απόφαση για την επιβολή ποινής δύο ετών στον εκλεγμένο Δήμαρχο Χειμάρρας, Φρέντι Μπελέρη.

Η παραπάνω απόφαση τον εμποδίζει να αναλάβει τα καθήκοντά του, ενώ παράλληλα διατηρούσε μέχρι την πρόσφατη σύλληψή του, στη δημαρχία τον ηττηθέντα υποψήφιο, σημειώνει το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών και προσθέτει:

Η Αλβανία, ως χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ε.Ε., οφείλει να σέβεται τα αποτελέσματα των εκλογών, να διαφυλάττει το δικαίωμα των πολιτών για δίκαιη δίκη έξω από κυβερνητικές παρεμβάσεις και να προστατεύει τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας”.Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης “εκφράζει τη συμπαράστασή του στον εκλεγμένο Δήμαρχο Φρέντι Μπελέρη και προσβλέπει ότι θα υπάρξει δίκαιη και αμερόληπτη δίκη στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας” καταλήγει το ψήφισμα των Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.


Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ελληνική βραδιά στο Volksfest της Νυρεμβέργης

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Με αφορμή τα 25 χρόνια αδελφοποίησης Νυρεμβέργης – Καβάλας, αλλά και την ευτυχή σύμπτωση ότι το Ελληνικό Πάσχα απέχει 5 βδομάδες από το καθολικό, προσκάλεσε η διοίκηση του πανηγυριού της Νυρεμβέργης να διοργανώσουν μια “Ελληνική βραδιά” την Πέμπτη μετά το καθολικό Πάσχα, την γνωστή σαν “διεθνή μέρα”.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Την ημέρα της έναρξης του πανηγυριού, στις 30 Μαρτίου, παρήλασαν όλοι οι Εθνικοτοπικοί σύλλογοι, η Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης και ο σύλλογος αδελφοποίησης „ΦΙΛΟΣ“, με τις εθνικοτοπικές ενδυμασίες, ζωντανεύοντας τα εγκαίνια.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Την Πέμπτη 4/4, από τις 18.00 (6.00 μμ), ξεκίνησε η ελληνική εκδήλωση.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Παρά την καταιγίδα κατά την διάρκεια της έναρξης παρουσιάστηκε ένα ποικίλο πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, θέατρο, χορωδία και ζωντανή λαϊκή μουσική.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Η Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης και ο σύλλογος αδελφοποίησης „ΦΙΛΟΣ“ είχαν οργανώσει ένα περίπτερο με φυλλάδια, τουριστικό και πληροφοριακό υλικό.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Φυσικά τον πρώτο λόγο για τους επισκέπτες είχε το πατροπαράδοτο ελληνικό καλωσόρισμα. Μακεδονικό κρασί και Ούζο Καβάλας με ελίτσες, πιπεριές κτλ. έδιναν μια πρώτη γεύση ελληνικής φιλοξενίας.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Το πρόγραμμα θα τελείωνε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, στις 21.30 (09.30 μμ) αλλά το κέφι, ο χορός, η ζωντάνια και το τραγούδι κράτησαν πολύ περισσότερο τους θαμώνες.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Η Ελληνική Κοινότητα Νυρεμβέργης και ο σύλλογος αδελφοποίησης „ΦΙΛΟΣ“ συγχαίρουν τους συμπατριώτες μας “για την ψυχή, ζωντάνια και εγωισμό που έβγαλαν παρουσιάζοντας ένα υπέροχο πρόγραμμα” ενώ, παράλληλα, ευχαριστούν ολόψυχα και τους Έλληνες εισαγωγείς που ήταν χορηγοί.

Πηγή φωτογραφίας: „ΦΙΛΟΣ“ α.Σ.

Τελευταίες Δημοσιεύσεις

Continue Reading

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Στη Βουλή των Ελλήνων για πρώτη φορά το έργο των Charter Schools της Αμερικής

Published

on

Από

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας

Συνεχίζεται ο κύκλος παρουσιάσεων, ενημερώσεων και διάδρασης με φορείς της ελληνικής διασποράς, με πρωτοβουλία του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππου Φόρτωμα, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς.

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής, παρουσιάστηκε «Το έργο των Charter Schools της Αμερικής για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό», μια ενέργεια η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας ως κυρίαρχου στοιχείου και κρίκου με τη νέα γενιά Ελλήνων της ομογένειας.

Στην Επιτροπή συμμετείχαν η κ. Στέλλα Κοκόλη, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής και Μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Παιδείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η κ. Παναγιώτα Πεχλιβανίδου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο Νέας Υόρκης, η κ. Ιωάννα Λεκκάκου, Γενική Διευθύντρια του Odyssey Charter School στο Delaware, ο κ. Ματθαίος Σταμούλης, Γενικός Διευθυντής του Σχολείου «Ακαδημία Σωκράτης» στη Βόρεια Καρολίνα, η κ. Κωνσταντίνα Καπετανάκη, Εκπρόσωπος του Hellenic Classical Charter School στο Brooklyn και στο Staten Island, ο κ. Γεώργιος Καφκούλης, Πρόεδρος και συνιδρυτής των Archimedean Schools και η κυρία Σεβαστή Βαρυτιμίδου, Εκπρόσωπος της Αθηναϊκής Ακαδημίας στο Clearwater, η οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας

Οι συμμετέχοντες μίλησαν για το έργο τους στο πλαίσιο των Charter Schools, το οποίο έχει στόχο τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής γραμματείας και του ελληνικού πολιτισμού σε Έλληνες μαθητές και μη και ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής με στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών αυτών που μετέχουν σε προγράμματα της ελληνικής παιδείας, ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους.

Στην συνέχεια ακολούθησε ένας εξαιρετικά γόνιμος διάλογος στο πλαίσιο της Επιτροπής σχετικά, τόσο με την δομή και τον τρόπο λειτουργίας των Charter Schools, αλλά και τον τρόπο χρηματοδότησής τους και τις δραστηριότητες των μαθητών που συμμετέχουν σε αυτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία εισήχθη προς συζήτηση στην Επιτροπή θέμα σχετικό με την λειτουργία των Charter Schools και τον ρόλο τους στην διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Αμερική, γεγονός που χαιρετίστηκε με εξαιρετική θέρμη εκ μέρους των εκπροσώπων των καθηγητών που συμμετείχαν στην Επιτροπή.

Πηγή φωτογραφίας: Φίλιππος Φόρτωμας

Μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Φόρτωμας δήλωσε: «Είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε σήμερα στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι εργάζονται με στόχο να μεταλαμπαδεύσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό όχι μόνο σε επόμενες γενιές Ελλήνων, αλλά και σε παιδιά με διαφορετικές εθνικότητες, δημιουργώντας κάθε μέρα χιλιάδες νέους πρεσβευτές της γλώσσας και του πολιτισμού μας, στα πέρατα του κόσμου.

Το έργο τους είναι τόσο σπουδαίο και η ανάδειξή του για πρώτη φορά στο πλαίσιο της Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς ήταν το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε, ώστε να ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την καταγραφή και αντιμετώπιση με την συμβολή της ελληνικής πολιτείας τυχόν ζητημάτων που αντιμετωπίζουν».


Continue Reading
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΗ

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis

ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – GEDRUCKTE VERSIONEN

Like us on Facebook

Advertisement
ΕΙΔΗΣΕΙΣ12 ώρες ago

Παρίσι: Το ποδήλατο ξεπέρασε το αυτοκίνητο ως μέσο μετακίνησης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ14 ώρες ago

Με επείγουσα διαδικασία η ψήφιση για την μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

ΕΙΔΗΣΕΙΣ16 ώρες ago

Ι. Χρυσουλάκης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Επενδύουμε σταθερά στην ενίσχυση της φωνής του Απόδημου Ελληνισμού

Deutsch17 ώρες ago

Einladung zur Gedenkveranstaltung: 79. Jahrestages der Befreiung des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück

ΕΙΔΗΣΕΙΣ18 ώρες ago

Νέα αρχαιολογική ανακάλυψη στην Πομπηία με τοιχογραφίες εμπνευσμένες από τον Τρωϊκό Πόλεμο

ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα ago

Προβολή Νάξου και μικρών Κυκλάδων σε διεθνή ΜΜΕ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ1 ημέρα ago

Προχωρά η αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου Δελφών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ2 ημέρες ago

Γερμανία: Με απαγόρευση κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τα Σαββατοκύριακα “απειλεί” το υπ. Μεταφορών

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ2 ημέρες ago

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 79 χρόνια από την απελευθέρωση του στρατοπέδου Ράβενσμπρουγκ

ΥΓΕΙΑ2 ημέρες ago

Η διαβίωση κοντά σε χώρους πρασίνου συνδέεται με λιγότερα συναισθηματικά προβλήματα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ3 εβδομάδες ago

ΓΕΝΕΣΙΣ / GENESIS.ev Σύλλογος Ελλήνων και Κύπριων ιατρών της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας: Οι Έλληνες γιατροί της N.R.W παρόντες στην ετήσια εκδήλωση του 2024

ΑΡΘΡΑ3 εβδομάδες ago

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ4 εβδομάδες ago

Εξέταση αίματος ανιχνεύει με 83% ακρίβεια τον καρκίνο του παχέος εντέρου

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ4 εβδομάδες ago

DÜSSELDORF: ΔΩΣΕ ΑΙΜΑ – ΣΩΣΕ ΖΩΕΣ (28 ΜΑΡΤΙΟΥ)

ΒΙΝΤΕΟ2 εβδομάδες ago

Εθελοντική αιμοδοσία στο Ντύσσελντορφ με συνεργασία του Ιατρικού συλλόγου Genesis e.V και Ενορίας Αποστόλου Αγίου Ανδρέα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ4 εβδομάδες ago

Γερμανία: Συνεχίζονται οι απεργίες στα αεροδρόμια

ΑΡΘΡΑ3 εβδομάδες ago

Απογοητευτικά τα νούμερα συμμέτοχής μέχρι τώρα από τους απόδημους

ΓΕΡΜΑΝΙΑ3 εβδομάδες ago

Γερμανία: Η νομιμοποίηση της κάνναβης πέρασε και από την Bundestag

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ3 εβδομάδες ago

ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΤΑ ΜΥΡΟΛΟΓΙΑ* ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΥΒΑ ) Görlitz” Καλοκαίρι 1917

ΓΕΡΜΑΝΙΑ3 εβδομάδες ago

Γερμανία: Συμφωνία Deutsche Bahn – μηχανοδηγών για μείωση των ωρών εργασίας

ΒΙΝΤΕΟ2 εβδομάδες ago

Εθελοντική αιμοδοσία στο Ντύσσελντορφ με συνεργασία του Ιατρικού συλλόγου Genesis e.V και Ενορίας Αποστόλου Αγίου Ανδρέα

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ11 μήνες ago

Η αιμορραγία ιατρικού επιστημονικού προσωπικού, να γίνει μετάγγιση και αναζωογόνηση της χώρας αξιοποιώντας κατάρτιση και εμπειρία.

Europolitis TV1 έτος ago

Παρέλαση των Ελλήνων του Βούπερταλ

Europolitis TV3 έτη ago

(E.E) Το μέλλον του τουρισμού: βιώσιμος, υπεύθυνος, έξυπνος τουρισμός

Deutsch3 έτη ago

«This is Arcadia»

Deutsch3 έτη ago

Beleuchtung des Rheinturms Düsseldorf – 200 Jahre Griechische Revolution vom 25. März 1821-2021!

Deutsch3 έτη ago

200 Jahre Griechische Revolution I Gedenkveranstaltung (Rhein-Neckar am 20.3.2021)

Europolitis TV3 έτη ago

Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης της Τουριστικής Καμπάνιας του Επιμελητηρίου Αρκαδίας «This is Arcadia»

Europolitis TV3 έτη ago

RescEU : H E.E έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ την αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση καταστροφών

Europolitis TV3 έτη ago

ΕΥΡΩΠΟΛΙΤΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Advertisement Europolitis
Advertisement Europolitis